Kamu Mühendisleri Ankara Ulus Meydanında Basın Açıklaması Yaptı!

Kamu Mühendisleri Platformu üyeleri maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek için Ankara Ulus meydanında buluştu ve kamu mühendislerinin sorunlarını tüm dünyaya kaykırdı!

Kamu Mühendisleri maaş ve özlük hakları konusunda kendilerine yapılan adaletsizliğe yıllardır sessiz kaldı. Kamu mühendisleri bu adaletsizliğin devlet büyüklerimizce bir şekilde düzeleceğine inandı ve sukünetini korudu ve yıllarca bekledi. Doktorların, akademisyenlerin, işçilerin, öğretmenlerin, hakimlerin, savcıların, polislerin, uzman çavuşlarin ve daha adını sayamadığımız bir çok meslek grubunun maaş ve özlük haklarına değişik adlar altında çok ciddi iyileştirmeler yapıldı. Fakat ne hikmetse kamu mühendisleri yıllardır üvey evlat muamelesi gördü ve kamu mühendislerinin maaş ve özlük haklarına yıllardır tek bir düzenleme dahi yapılmadı. Kamuda bir çok meslek grubuna yapılan düzenlemeler neticesinde adaletin terazisi kamu mühendisleri aleyhine bozuldu. Kamu mühendisleri 15 Nisan 2023 tarihinde artık bu adaletsizliğe sessiz kalamadı ve Kamu Mühendisleri Platformu üyeleri ülkemizin dört bir tarafından Ankara Ulus meydanına akın etti. Kamu mühendisleri platformu üyeleri başkentte kamu mühendislerinin yıllardır maruz kaldığı adaletsizliği hep bir ağızdan haykırdı ve kamu mühendislerin maaş ve özlük haklarına ivedi olarak iyileştirme yapılması gerektiğini meydandan tüm yetkililere duyurdu.

Kamu Mühendisleri Platformu binlerce mimar, mühendis ve şehir plancının katılımı ile Ankara Ulus Meydanında bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında aşağıdaki ifadelere yer verildi.

KAMU MÜHENDİSLERİ BASIN AÇIKLAMASI

Sevgili Meslektaşlarım,

Saygıdeğer Hocalarım,

Kıymetli Misafirler,

Değerli Basın Mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Kamu Mühendisleri birçok farklı kurum ve kuruluşta ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için hizmet etmektedir. Bilişimden Enerjiye, Savunmadan Ulaşıma, Sağlıktan Gıdaya, Tarımdan Ormana, Turizmden Çevreye, Madenden Eğitime, Ziraatten Adalete kadar aklınıza gelebilecek her alanda kritik noktalarda görev yapmaktadırlar. Kamu Mühendisleri ülkemizin her alanda gelişmesi ve çağının ilerisinde olması için gece gündüz faaliyet göstermektedirler. Kamu Mühendisleri karayolu, demiryolu, havaalanı, köprü, tünel, baraj, hastane, okul, TOKİ, temiz içme suyu gibi alt yapı ve üst yapı işleri, tarım ve ormancılık, tersane ve atölyeler, tren projeleri, tıbbi cihazlar, bilişim sistemleri, savunma sanayii, maden işletmeleri ve enerji santralleri gibi tesislerin; Ar-Ge, teknik şartname ve projelendirme, ihale, yapım, kontrollük ve kabul işlemleri, işletme ve bakım aşamalarında da aktif görev almaktadırlar. Söz konusu işlerin planlanması, fizibilitesi, teknik olarak tasarlanması, yapılması, bakımı ve işletilmesiyle ilgili birinci derecede sorumluluk almaktadırlar. Birçok kanun ve yönetmelik kamuda çalışan mühendislere iki yıldan başlayıp on beş yıla kadar sorumluluklar yüklemektedir.

2022 yılında kamu kurumları tarafından yürütülen 3.134 adet projeye toplam 184,3 milyar TL ödenek tahsis edilmiş, 2023 yılında ise bu miktarın 643,2 milyar TL olacağı tahmin edilmektedir. Bu bağlamda, kamu kaynaklarının harcanmasının önemli bir kısmının sorumluluğu kamu mühendislerinin üzerindedir.

Tüm bu risk ve sorumluluğun karşılığı olarak 2023 verileriyle bir mühendis ortalama 18.000 TL gelir elde etmekte ve yoksulluk sınırının neredeyse yarısına yakın bir ücretle çalışmaktadır. Kamuda çalışan mühendislerin özlük haklarının yıllar içinde dengi sayılan meslek disiplinlerinin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Son zamanlarda birçok kamu personeline çeşitli düzenlemelerle iyileştirmeler yapılmasına karşın kamu mühendislerine herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır. Hatta amiri olduğumuz personelden daha düşük gelire sahip olduğumuz için iş barışı dahi bozulmuştur.

Kamuoyunda 3600 ek göstere düzenlemesi olarak bilinen çalışmada kamu mühendislerinin ek göstergeleri 4200’e çıkartılmış ancak yansıtma oranları %145’te sabit kaldığı için herhangi bir fayda sağlamamıştır.

Kamuya yeni atanan bir mühendis ile meslekte yıllarını geçirmiş bir mühendis arasında ciddi bir bilgi birikimi ve deneyim olmasına rağmen diğer bazı meslek gruplarının aksine tecrübeye dayalı bir maaş artışı bulunmamaktadır. Bu anlamda ülkemizde teknik hizmetler sınıfının en üst noktasında görev yapan ve özel ihtisas gerektiren mühendislik mesleğinin unvan, yetki, kapsam, çalışma şartları, kariyer basamakları, meslekte uzmanlaşmanın ve mesleki gelişimin düzenlenebilmesi için bir “Mühendislik Meslek Kanunu”na ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıca Türkiye’nin gelişmesi ve daha ileriye taşınması için yıllarını vermiş emekli mühendislerin alım güçleri de çok düşmüştür. Bu nedenle kamudan emekli olup geçim sıkıntısı yaşayan emekli mühendisler birçok sektörde çalışmak zorunda kalmaktadır. Emekli mühendislerin özel sektörde çalışmaya devam etmesi genç mühendislerin istihdamında da sıkıntılara neden olmaktadır. Denk kariyere sahip meslek gruplarına yönelik yapılan ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenlemenin kamudan emekli olmuş mühendislere de yapılması gerekmektedir.

Ülkemizde Mühendisliğin daha iyi noktalarda olması amacıyla ÖSYM’nin gerçekleştirdiği sınavlarda nitelikli adayların “Mühendislik” tercih edebilmesi için sayısal alanlarda ilk 100 bin içerisinde yer alacak şekilde bir sıralama şartının getirilmesi önem arz etmektedir. Gençlerimizin mühendislik alanına yönelmeleri için mühendisliğin eski zamanlardaki itibar ve saygınlığını kazanması hem mesleki gelişim hem de ülkemizin gelişmesi için gereklidir. Ayrıca fiziki altyapısı elverişli olmayan ve yeteri kadar akademik personeli bulunmayan Mühendislik fakültelerinin ya geliştirilmesi ya da kapatılması nitelikli mühendislerin mezun olmasına olanak sağlayacaktır.

Ülkemizde farklı zamanlarda meydana gelen afetlerde ve 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinde mühendisliğin ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüş ve Kamu Mühendislerinin aktif rol aldığı yapıların yeterli performans gösterdiği anlaşılmıştır. Ülkemizde yaşanan afetlerin ardından biz mühendislere önemli görevler düşmektedir. Hasar almış binaların hasar tespit çalışmalarından bölgenin kalkınabilmesi için yeni yerleşim yerlerinin araştırılmasına, geçici konteyner yaşam alanlarından daimi konut inşaatlarına, içilebilir su hatlarının kurulmasından kanalizasyon altyapısına, elektrik, internet ve bilişim altyapısının onarılmasından afet sonrası kirlilik ile mücadeleye, az hasarlı binaların güçlendirilmesinden, tüm alt yapı ve üst yapı projelerinin hazırlanması ve sahaya uygulanmasına kadar her aşamada mühendisler olarak görev yapmaktadır.

Gelişen, gelişmekte olan, ekonomik ve teknolojik anlamda güçlü olan ülkelerin hepsinde mühendisliğe ve bilime ciddi önem verilmektedir. Mühendislik bilimdir, teknolojidir, gelişimdir, üretimdir kısacası mühendislik kaliteli ve konforlu yaşamdır. Mühendisler önemlidir ve hak ettikleri değer verilmelidir.

Türkiye’nin 100. Yılına yakışan birçok mega projenin kamuya kazandırılması ve kamu kaynaklarının kamu yararına kullanılmasında biz mühendisler varız. Dijital Çağa geçiş sürecinde; yapay zekâ, robotik, siber güvenlik, bulut bilişim, blok zincir gibi yenilikçi dijital teknolojiler kapsamında gerçekleştirilecek projelerde Kamu Mühendisleri de aktif rol alacaktır.

Hepimiz fakültelerimizden mezun olurken edindiğimiz mühendislik disiplinini ve etiğini göz önünde bulundurarak vatanımızı ve milletimizi; milli değerlere bağlı kalarak geleceğe hazırlamaya ve ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘’Türk mühendislerinin alnında Cumhuriyetin istikbalini aydınlatan ışık parıldar.’’

Vizyonunu bilim ve teknoloji olarak belirleyen bir ülkede, Kamu mühendislerinin mağduriyetlerinin giderilebilmesi ve mesleki gelişimin teşvik edilebilmesi için,

  • Kamuda çalışan tüm mühendislere “Teknik Sorumluluk Tazminatı” adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kaleminin oluşturulması;
  • “Mühendislik Meslek Kanunu” çıkartılarak mesleki gelişimin teşvik edilmesi, bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesi,
  • Kamu Mühendisi gelirinin; yakın zamana kadar benzer gelire sahip olan ve kamuda mühendise denk kabul edilen mesleklerin gelir ve özlük haklarının seviyesine yükseltilmesi,
  • Tüm kazanımların emekliliğe yansıtılması ve emekli mühendisler içinde ilave emeklilik ödeneği gibi

düzenlemelerin yapılmasını Kamuda çalışan 150.000 Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve bu mesleklerin emeklileri adına  Devlet Yetkililerinden talep etmekteyiz. Kamu mühendislerinin haklı mücadelesinde yanında olan herkese sonsuz teşekkür ederiz.”

Kamu Mühendisleri Platformu olarak ivedi olarak haklı taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz.

Etkinliğe dair bazı fotoğraflar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Alper KODAZ

Bu sitenin yasal sahibi kendisi de bir kamu mühendisi olan Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi Alper KODAZ'dır. Sitemizin tek amacı kamuda görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamaktadır. Sitemiz anayasada yer alan "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir." hükmü kapsamında yayın yapmaktadır.
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu