Kamu-Sen Kamu Mühendislerinin Özlük Haklarına Dair Taleplerini Toplu Görüşme Metnine Ekledi

Türkiye Kamu Sen kamu mühendislerinin maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi için bir çalışma yaptı ve bu çalışmayı 2024-2025 toplu sözleşme görüşme metnine talep olarak ekledi. Kamu mühendisleri toplu sözleşme görüşmelerinde esas konulardan biri oldu ve sendikalar kamu mühendislerinin sorunlarını dile getirmeye devam ediyor.

Türkiye Kamu Sen kamu mühendislerinin maaş ve özlük haklarına yönelik bir çalışma yaptı ve 2024-2025 toplu görüşmeleri için kamu mühendislerinin maaş ve özlük haklarının aşağıda yer aldığı şekilde iyileştirilmesini talep etti. Kamusen’in talepleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

KAMU MÜHENDİSLERİ İLE İLGİLİ TALEPLER

61) Teknik Sorumluluk Ödemesi
Aşağıda kadro ve unvanları yazılı personele en yüksek Devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) gösterilen oranların uygulanması suretiyle bulunacak tutarda teknik sorumluluk ödemesi yapılır;

• 657 sayılı kanuna göre teknik Hizmetler Sınıfında: Başmühendis, Başmimar, Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar, Mimar, Peyzaj Mimarı ve İç Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı kadrolarında yer alan personele %500,

• 399 sayılı KHK eki (II) sayılı cetvele dahil olup mühendis, mimar veya şehir plancısı teknik kariyerine haiz grup Başmühendisi, Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele % 500,

• İlgili mevzuat uyarınca istihdam edilen Başmühendis, Başmimar, Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar, Mimar, Peyzaj Mimarı ve İç Mimar ile Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı kadrolarında yer alan personele %500,

a) Ek Özel Hizmet Tazminatı

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve azminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan “Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuvar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, açık arazi, fabrika ve hizmet binaları içinde
veya dışında görev yapmalarına bakmaksızın, fiilen çalışanlara, çalışılan hergün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir.

a) a. 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara: 10,0
b. 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara: 5,0
c. 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara: 3,0

Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminat aylık dönemler halinde maddesinde öngörülen görevleri ifa etmeleri kaydıyla; aynı miktar, usul ve esaslar dahilinde ödenir. Bu madde kapsamında yapılan ödemelerde tavan sınırı, amir onayı alınması ve iş programı hazırlanması gibi tüm kısıtlamalar ve belge düzenleme zorunluğu ortadan kaldırılmıştır. Bu madde kapsamında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel ve/veya İlgili mevzuat uyarınca Teknik Hizmetler sınıfının a) , b) ve c) maddeleri kadro ve pozisyonlarında istihdam edenlerde aynı şartlarda faydalanır.” Şeklinde düzenlenmiştir.

b) Mühendislik Meslek Kanunu

Toplu Sözleşmede Mühendislik ve Mimarlık Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun tasarısının hazırlanması için 1 yıl içinde düzenleme ile bu kanunun çıkarılması taahhüt altına alınması istenecektir.

c) Özel Hizmet Tazminat Oranlarının Artırılması

657 sayılı kanun, 399 sayılı KHK ve ilgili mevzuat hükümlerince çalışan personelin 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünde 1. a) ve b) bendinde kadro ve pozisyonlarında çalışanlar için belirlenen Özel Hizmet Tazminat Oranlarının 100 puan ilave edilir.“Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar, iç mimar, peyzaj mimarı, bölge plancısı ve şehir plancısı” kariyerlerini haiz olup unvan değişikliği Şube Müdürü veya Teknik Müdür Kadrosuna atanmış olanlar bu düzenlemeden faydalanır.

d) Harcırah Artış Düzenlemesi

• 657 sayılı DMK’na göre Teknik Hizmetler sınıfında, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar, Mimar, Peyzaj Mimarı ve İç Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı kadrolarında yer alan personele,

• KİT’lerde 399 sayılı KHK eki (II) sayılı cetvele dahil en az dört yıllık yükseköğrenim görenlerden teknik kariyere haiz Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman personele,

• İlgili mevzuat hükümlerince çalışan teknik hizmetler sınıfında Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar, Mimar, Peyzaj Mimarı ve İç Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personele; Geçici görevlendirmelerinde 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre tespit olunan gündelik miktarının 3 (üç) katı gündelik olarak ödenir. Ayrıca yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak kaydıyla ödenen gündelik bedelinin 4 (dört) katına kadar olan kısmı (damga vergisi dahil her hangi bir kesintiye tabi olmadan) ayrıca ödenir.

e) Büyük proje Tazminatı

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E-Teknik Hizmetler” bölümünün 5 nci sırasındaki ek özel hizmet tazminatı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“5-Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar, iç mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısı kariyerlerini haiz olup kurumlarınca belirlenen ve ödeneği bulunan faaliyet halindeki büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlar, projelerde çalıştıkları sürece aşağıda gösterilen özel hizmet tazminatı oranları ek olarak ödenir.

a. Bölge Müdürü, Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlara: 120
b. Diğerlerine: 100
Bu hükme göre ilave ödemeden yararlanacakların EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ayrıca ödenir.

Bu tazminat mehil müddeti, her türlü izin, büyük yatırım projeleriyle ilgili olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs ve seminer gibi nedenlerle hizmete ara verenlere, ara verdikleri günler için ödenmez. Bu madde kapsamında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel ve/veya İlgili mevzuat uyarınca Teknik Hizmetler sınıfının a) ve b) maddeleri kadro ve pozisyonlarında istihdam edenlerde aynı şartlarda faydalanır.” şeklinde düzenlenmiştir.

f) Yüksek Lisans ve Doktora Düzenlemesi

657 sayılı kanun, 399 sayılı KHK ve ilgili mevzuat hükümlerince çalışan
Teknik hizmetler sınıfında “mühendis, mimar, iç mimar, peyzaj mimarı, bölge plancısı ve şehir plancısı unvanına sahip olanlardan mezun olduğu alanda lisansüstü veya doktora yapmış olanlardan en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının aşağıda gösterilen oranlarla bulunan tutar üzerinden ilave ödeme yapılır”:

a) Doktora derecesi bulunanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar: 80
-Diğer derecelerden aylık alanlar: 72
b) Yüksek lisans derecesi bulunanlardan;
-1-4 derecelerden aylık alanlar:50
-Diğer derecelerden aylık alanlar : 43

g) Mesleki Sorumluluk Sigortası

Kamuda çalışan Teknik Hizmetler sınıfında görev alan mühendis, mimar, şehir bölge plancısı meslek unvanlarının mesleki sorumluluk sigortası yapılması talebi taahhüt altına alınmalıdır.

Genel Değerlendirme :

Kamu-Sen’in kamu mühendislerinin maaş ve özlük haklarının düzeltilmesi hususunu toplu sözleşme görüşme metnine eklemesi kamu mühendisleri açısından çok değerlidir. Kamu mühendislerinin toplu sözleşme görüşme metnine dahil ediliyor olması kamu mühendislerinin ülkenin en büyük sendikalarınca takip edildiğinin ve kamu mühendislerinin sorunlarının herkesçe kabul edildiğinin belgesi niteliğindedir. Kamu mühendisleri maaş ve özlük hakları yönünden yıllarca mağdur edilmiştir. Nihayet ilgi sendikalar kamu mühendislerinin sesini duymaya başlamış ve kamu mühendislerine yönelik somut adımlar atmıştır. Bu kamu mühendislerinin yani hepimizin başarısıdır.

Sendikalara çağrımız bu taleplerini takip etmeleri, kamu mühendislerinin kazanım elde edebilmesi için konunun hassasiyetle izlenmesidir. Kamu mühendislerinin maaş ve özlük hakları konusunda uğradığı adaletsizlik en kısa zamanda son bulmalıdır. Bu adaletsizliği gidermek için sendikaların elinde büyük bir güç vardır ve ilgi sendikalar gücünü ve iradesini kamu mühendisleri lehine yani adalet lehine kullanmak zorundadır.

Konunun takipçisi olacağımızı bildirir kamu mühendisinin sorunlarını toplu sözleşme görüşme metnine ekleyen kamu sen’e teşekkür ederiz. Bu talepleri YETMEZ AMA EVET şeklinde değerlendiriyoruz.

Alper KODAZ

Bu sitenin yasal sahibi kendisi de bir kamu mühendisi olan Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi Alper KODAZ'dır. Sitemizin tek amacı kamuda görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamaktadır. Sitemiz anayasada yer alan "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir." hükmü kapsamında yayın yapmaktadır.
Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Caner
Caner
8 ay önce

Kamusenin teklifini memursen gibi yazabilir misiniz parantez içinde aylık ne kadar bir ek artışa denk geldiğini?bir de bu talepler sizce göz ardı mı edilir yoksa talep edilen miktarların yarısı veya 3te 1i gibi bir rakama indirilip mi kabul edilir?

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu