Mühendis Kökenli İdareciler Kamu Mühendislerine Yapılan İyileştirmeden Faydalanabilir mi?

Teknik hizmet sınıfında mühendis olan bir kişi Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki müdür kadrosuna atandığında, ya da kamu mühendislerinin tazminatlarına iyileştirme yapıldığında ek göstergesi düşmediği, özel hizmet tazminatından fazla olanı aldığı için maaş artışı ve iyileştirmeden faydalanır.

Değerli meslektaşlarımız; Sitemize yöneltilen sorularda “kamu mühendislerine “teknik sorumluluk tazminatı” adı altında bir iyileştirme yapılırsa bu durumda mühendis kökenli idarecilerin de bundan faydalanıp faydalanamayacağı sıkça sorulmaktadır. Bir çok ortamda kamu mühendislerine yapılan iyileştirme neticesinde Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki mühendis kökenli idarecilerin bu iyileştirmelerden yararlanamayacağı dile getirilmektedir. Sizin için bu durumu mevzuat hükümleri özelinde inceledik ve sorunun doğru cevabını sizlerle paylaşıyoruz.

Mevzuat Anlamında Yasal Dayanaklar Nelerdir?

1) Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “İdari görevlere atanma” başlıklı 69 uncu maddesinde “Kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini 2 – 4 üncü dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler. Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmış hak dereceleri üzerinden ödenir. Ancak kazanılmış aylık dereceleri ve kariyer hizmet sınıfları için tesbit edilen ek gösterge, zam ve tazminatlar ile atandıkları görevlerin ek gösterge, zam ve tazminatlarının farklı olması halinde fazla olanı ödenir.” hükümlerine yer verilmiştir.

2) 657 sayılı Kanunun 43/B maddesinde “Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.” yer almaktadır.

3) Aynı zamanda; 91 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği‘nin “Kazanılmış hak aylıklarının altındaki derecelerde bulunan idari kadrolara atananların mali hakları” başlıklı 8 inci maddesinde 657 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin hangi hallerde uygulanabileceği sıralanmıştır; “Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ile Teknik Hizmetler Sınıflarına dahil memurlar hakkında bu madde hükmü uygulanabilecektir. Ancak 2, 3 ve 4 üncü derecelerde bulunan idari görevlere bu suretle atama yapılabilecektir. Memurun kazanılmış hak aylığı ile atanacağı kadro derecesi arasında iki dereceden fazla fark olmayacaktır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine uygun olarak atanan memurların aylıkları, kazanılmış hak aylık dereceleri üzerinden ödenecek, kariyerleri ile ilgili hizmet sınıflarında alabilecekleri ek gösterge, zam ve tazminatlar ile atandıkları kadronun ek gösterge, zam ve tazminatlarından hangisi daha yüksek ise kendilerine bunun üzerinden ödeme yapılacaktır.

Bu kıyaslamada ek gösterge ile zam ve tazminatların her bir unsuru ayrı ayrı dikkate alınacak ve mesela gerekirse ilgililere ek gösterge ile iş güçlüğü zammı kariyerleri ile ilgili hizmet sınıflarında alabilecekleri miktarlar üzerinden, temininde güçlük zammı ile özel hizmet tazminatı ise atandıkları idari kadro için öngörülen miktarlar üzerinden ödenebilecektir. Ancak ilgililerin kariyerleri ile ilgili görevleri yürütürken alabilecekleri mali haklar, bu görevi, atandıkları idari görevin bulunduğu yerde ve büroda yürütmeleri halinde yararlanabilecekleri mali haklar esas alınarak belirlenecektir.” denilerek 657 sayılı Kanunun 69’uncu maddesinde yer alan hususlara açıklık getirilmiştir.

Buna göre, mezkur madde hükmü, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler sınıflarına dahil memurlardan, kurumların hizmetine ihtiyaç duyduklarını kazanılmış hak aylık derecelerinin altındaki bir kadroya ataması halinde özlük haklarında bir kaybın söz konusu olmaması için kariyerlerine ait ek gösterge, zam ve tazminatlarından yararlanabilme imkanı sağlanmasına ilişkin olup, esas olan ilgililerin kazanılmış hak derecelerinden daha alt derece olmak üzere 2-4 üncü derecelere atanmaları nedeniyle maddi bir kayba uğramamalarının telafi edilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın “Bazı özel durumlara ilişkin esaslar” başlıklı 4 üncü maddesinin (ğ) fıkrasında ise “657 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi uyarınca zam ve tazminat ödenebilmesi için, atamanın bu maddeye göre yapıldığının ve anılan madde uyarınca aranan hizmet gerekçesinin atama onayında belirtilmiş olması zorunludur. Kazanılmış hak aylık derecesinin üstü, eşiti veya ikiden fazla alt dereceli kadrolara atananlara anılan maddeye göre zam ve tazminat ödenmez.” hükmü yer almaktadır.

Mühendis Kökenli İdareciler Kamu Mühendislerine Yapılması Muhtemel İyileştirmeden Faydalanabilecek mi?

Mühendis kadrosundan Şube Müdürü kadrosuna atanan personelin yararlanabileceği mali haklar çerçevesinde zam ve tazminatların 657 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi kapsamında ödenebilmesi için atamanın bu maddeye göre yapılması, 2, 3 ve 4 üncü derecelerde bulunan idari görevlere atanması, aranan hizmet gerekçesinin atama onayında belirtilmiş olması, kazanılmış hak aylığı derecesinin atandığı kadronun derecesinden daha yüksek olması ve kazanılmış hak aylığı ile atanacağı kadro derecesi arasında ikiden fazla fark olmaması gerekmektedir.

Kamu mühendislerinin maaş ve özlük haklarına bir iyileştirme yapılırsa, mühendis kökenli bir idarecinin bu iyileştirmeden faydalanabilmesi YUKARIDA YER ALAN ŞARTA BAĞLIDIR.

SONUÇ, NETİCE VE DEĞERLENDİRME:

  1. Eğer idareci yukarıdaki şartlara uygun olarak idareci kadrosuna atandı ise kamu mühendislerine yapılacak iyileştirmeden MÜHENDİS KÖKENLİ İDARECİLER DE faydalanabilecektir.
  2. Eğer mühendis kökenli idareci mevzuatta yazan yukarıdaki hükümlere aykırı şekilde idareci kadrosuna atandı ise o zaman kamu mühendislerine yapılan iyileştirme MÜHENDİS KÖKENLİ İDARECİLERİ KAPSAMAYACAKTIR ve idarecilerin maaş ve özlük hakları değilmeyecektir.

Alper KODAZ

Bu sitenin yasal sahibi kendisi de bir kamu mühendisi olan Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi Alper KODAZ'dır. Sitemizin tek amacı kamuda görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamaktadır. Sitemiz anayasada yer alan "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir." hükmü kapsamında yayın yapmaktadır.
Subscribe
Bildir
guest

2 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Orhan Sebil
Orhan Sebil
10 ay önce

Sağlık Bakanlığında İdari yönetici kadroları Sözleşmeli. Bu kadrolara atama kıstasları tamamda keyfi. Örneğin bilişim uzmanı pozisyonuna bilgisayar mühendisi veya deniliyor. Yani bilgisayar mühendisi varken başka biride olabilir( bilişimle ilgili yüksek lisans yapmış bir kamu yön mezunu olabiliyor). Hatta bu pozisyon atama için başvuru alınmadığı gibi bu pozisyon iade edilerek düz uzman kadrosu istenebilmekte. Başvuru yöntemi yok il sağlık müdürünün inisiyatifinde. Sağlık bakanlığının mühendislerle işi olmuyor anlayacağınız. Bilişim Uzmanı İçin Mühendis olunca sözleşmeli ücreti maaşının altında olmamalı olursa para kaybı olur. #AdaletolmayanYerdeNeDevletOlurNedeHuzur

Ahmet Tefek
Ahmet Tefek
11 ay önce

Bu idareci müdür olma hevesleri yüzünden mühendis meslektaşları bu hale düştü zaten .şu durumda bile faydalanmasalar mühendisin 1 kuruş menfatine istemezlerdi. Ciğerleri çıkacak müdür olma heveslari yüzünden .

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu