Kayseri Milletvekili İsmail ÖZDEMİR’in TBMM’ye Sunduğu Kanun Teklifi

Kayseri Milletvekili İsmail ÖZDEMİR TBMM'ye Kamuda çalışan mühendislerin maaş ve özlük haklarının iyileştirmesi için kanun teklifi sundu.

Kayseri Milletvekili İsmail ÖZDEMİR kamu mühendislerinin sesini duydu ve kamuda çalışan mühendislerin maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi için bir kanun teklifi hazırladı. Hazırlanan teklif ile kamuda çalışan mühendislerin maaşlarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi öngörülüyor.

“Bu teklif ile, kamuda çalışan mühendislerin maaş ve özlük haklarında iyileştirme yapılması amaçlanmaktadır.” ifadelerine yer verilen teklifte şu ifadeler yer aldı.

Mühendis ve mimarlar; üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren, mühendislik ve mimarlık fakültelerinden mezun olduktan sonra KPSS sınavı puanlanna göre kurumlann yaptığı mülakatlar veya özel yarışma sınavlannda başanlı olarak Kamu Kurumlarma atanmaktadır. Gerek üniversite sınavı gerekse de KPPS sıralamalarında yüksek puan almak suretiyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarına atanan nitelikli meslek gruplarıdır. Mühendisler kamuda genel olarak 657 sayılı DMK’nun 4/a maddesine göre kadrolu veya 4^ maddesine göre sözleşmeli ve 399 Sayılı KHK uyarmca sözleşmeli olarak istihdam edilmektedir. Bunlarm dışında sayısal anlamda çok fazla olmamakla beraber farklı ad ve statüde çalışanlar da bulunmaktadır.

Ağırlıklı olarak yatırımcı kuruluşlarda ve Kamu İktisadi Teşekküllerinde görev yapan mühendisler çalıştıkları kurumlarda; sorumluluk alan, karar alma mekanizmasında ve yönetimde aktif rol alan, üreten, denetleyen, düzenleyen ve kanunlar gereği denetlenen, faaliyetlerinin raporlarım yetkili kurumlara veren kamu çalışanlarıdır. Yol, köprü, baraj, inşa ve imar yapılan, TOKİ konutları, Eneıji tesisleri, fabrikalar, maden üretimi ve savunma sanayii gibi ekonomik açıdan son derece önemli ve stratejik alanlarda; ülkemizin Gayri Safî Milli hasılasının artırılmasına katkı yapmakta, devletin büyük yatırımlarımn gerçekleşmesinde ve denetlenmesinde çalışmaktadırlar. Ancak yaptıkları işlerin ekonomik değerine ve stratejik önemine rağmen aldıkları ücretler yıllar itibariyle sürekli düşmüş, itibar ve statü kaybı yaşanmıştır. Günümüzde mühendisler, kurumlarda çalıştırdıkları ve yaptıklarından sorumlu oldukları personelin aldıkları ücretten hem çalışırken hem de emeklilikte daha az maaş almaktadırlar. Kamuda görev yapan diğer nitelikli meslek grupları farklı zamanlarda aldıkları iyileştirmelerle, ek artışlarla ücretlerini ve emeklilik haklarım sürekli artırırken mühendislerin aldıkları ücretler sürekli geriye gitmiştir. Bu nitelikli meslek grupları dikkate alındığında makas çok fazla açılmış, mühendislerin iş motivasyonu bozulmuş, yüksek öğrenimde
mühendisliğin tercih edilme oranları da azalmıştır. Ücretleri ve emeklilik hakları daha iyi olduğundan dolayı 4857 sayılı kanuna tabi çalışan işçi mühendisler memurluğa geçmeyi tercih etmemektedir. Bu kapsamda kamuda çalışan mühendislerimizin maaşlarmda iyileştirmelerin yapılması acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Teklif ile mühendislerin ilgili kanun çerçevesinde aldıkları aylıklannda iyileştirmenin sağlanabilmesi adına ek ödeme oranlanmn artırılarak ekonomik sebeplerden kaynaklı oluşan motivasyon eksikliğinin giderilmesi amaçlanmaktadır.
MADDE 2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli “Ç -399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil)” kısmımn (1) inci sırasında yer alan “82” ibaresi “282” olarak değiştirilerek yapılacak 100 puanlık artışla ekonomik iyileştirmeye gidilmesi hedeflenmektedir.
MADDE 3- Teklif kapsamında Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan, dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim veren okul mezunlan için Özel Hizmet Tazminatımn 100 puan artınlarak iyileştirmeye gidilmesi hedeflenmektedir.
MADDE 4- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Ek Madde 87 eklenerek başmühendis, başmimar, yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, peyzaj miman, iç mimar, şehir ve bölge plancısı kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara ücret iyileştirmesi yapılarak emekli aylıklarındaki ödemelerde hakkaniyetin sağlanması amaçlanmaktadır.
MADDE 5- Yürürlük maddesidir.
MADDE 6- Yürütme maddesidir

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DÂİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin “AAylıklarmı 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa Göre Alanlar” kısmının “2- Kadrolan Teknik Hizmetler Smıfında yer alan personel” bölümünün (a) sırasında yer alan “150” ibaresi “250”, “140” ibaresi “240” ve “130” ibaresi “230” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli “Ç -399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil)” kısmının (1) inci sırasında yer alan “82” ibaresi “182” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmımn “A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “% 168’ine” ibaresi “% 268’ine” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Ek Madde 87 – Bu kanuna göre başmühendis, başmimar, yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, peyzaj miman, iç mimar, şehir ve bölge plancısı kadro ve pozisyonlun esas almarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklanyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara (10000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli
aylıklanyla birlikte ilave ödeme yapılır. Birinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67’nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68’inci maddede belirtilen oranlar üzerinden
ödenir.
MADDE 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.”

Alper KODAZ

Bu sitenin yasal sahibi kendisi de bir kamu mühendisi olan Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi Alper KODAZ'dır. Sitemizin tek amacı kamuda görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamaktadır. Sitemiz anayasada yer alan "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir." hükmü kapsamında yayın yapmaktadır.
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu